CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 20/12/2021 11:13:44 AM
 • Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhận thức rõ điều đó, ngày 20/12/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, trong thời gian 01 ngày với 22 điểm cầu. Trong đó có 01 điểm cầu cấp huyện và 21 điểm cầu cấp xã nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Đại diện lãnh đạo: Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện; các Ban HĐND huyện; Trung tâm Chính trị huyện; Các đồng chí Bí thư các chi bộ khối cơ quan trực thuộc Đảng bộ huyện; Báo cáo viên cấp huyện, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

  Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ xã; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội xã; Bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

  z3037274182304_41465c9da6f3d456bc910fc30a1ca37a.jpg

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc, chủ trì Hội nghị)

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Để cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả và đưa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Tỉnh ủy, Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc các quy định về lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng. Làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  S-p-Tr-ng.jpg

  (Đ/c Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai một số nội dung tại Hội Nghị)

  Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt 15 nội dung, cụ thể như: Nghị quyết số 11-NQ/HU, ngày 09/9/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãnh phí giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 10-NQ/HU, ngày 26/8/2021 Ban Thường vụ Huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/7/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 27/9/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát triên văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 27/9/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trinh hành động thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 27/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 13-NQ/HU, ngày 27/9/2021 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nguồn nhân lực huyện Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 27/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong tình hình mới. Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Kế hoạch của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 52-KH/HU, ngày 09/12/2021 của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025.

  S-p-B-nh.jpg

  (Đ/c Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai một số nội dung tại Hội nghị)

  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đã đề ra.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam – Phòng VH&TT
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: