CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp
 • Thời gian đăng: 21/02/2022 03:01:56 PM
 • Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm mục tiêu đy mạnh chuyn đi số đ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, thúc đy phát trin kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT, ngày 13/12/2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyn đi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đy doanh nghiệp chuyển đổi số và Quyết định số 377/QD-BTTTT, ngày 26/3/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số SMEdx.

  Nội dung chi tiết tại đây: (Bấm để xem văn bản chi tiết)

  1. Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  2. Quyết định số 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

  3. Quyết định số 377/QD-BTTTT, ngày 26/3/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: