• Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 • Thời gian đăng tin: 10/08/2016 02:23:38 PM
 • STT
  Họ và tên Chức vụ  Số điện thoại 
  1- Phạm Thị Ngọc Hà Trưởng ban  02153 925 386
  2- Phạm Minh Châu Phó Trưởng ban  02153 820 868

  Nhiệm vụ, quyền hạn Ban Tuyên Giáo

  1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ Huyện; cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện ủy.

  2- Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa, khoa giáo trên địa bàn huyện; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, qui định, qui chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo. Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

  - Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ; thẩm định, kiểm tra về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

  - Thẩm định các Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc Huyện trước khi trình thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Phối hợpcác cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo; xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao: tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp trên và của huyện ủy; chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo họat động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  3- Cơ cấu tổ chức:

  Tổng biên chế: 04 người, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 02 Chuyên viên.

 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: