CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Văn bản UBKT Trung Ương
 • Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Quy định số 29-QĐ/TW 01/01/1900 Quy định số 29-QĐ/TW, 25 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng.
  Quy định số 30-QĐ/TW 01/01/1900 Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương về việc thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
  Quy định số 102-QĐ/TW 01/01/1900 Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW 01/01/1900 Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW, ngày 22-3-2018 của Ủy ban kiểm tra Trưng ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TVV, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.
  Quy định số 86-QĐ/TW 01/01/1900 Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01-6-2017 của Ban chấp hành Trung ương về Quy định giám sát trong Đảng.
  Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 01/01/1900 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.
  Quy định số 109-QĐ/TV 01/01/1900 Quy định số 109-QĐ/TV, ngày 03 tháng 1 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương về việc công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.
  Quy định số 01-QĐi/TW 01/01/1900 Quy định số 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm và thẩm quyền của uỷ ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng
  Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW 01/01/1900 Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 09/11/2016 của Ủy ban kiểm tra trung ương về việc ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng"
 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: