• DANH SÁCH VĂN BẢN CHUYÊN MỤC: Quản lý Nhà nước
 • 1-20 of 24<  1  2  >
  Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 01/01/1900 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
  Quyết định số 912/QĐ-UBND, 01/01/1900 Quyết định số 912/QĐ-UBND, ngày 10/09/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên (bản chuẩn - kính nhờ các đơn vị lấy lại)
  Thông báo số 149/TB-UBND 01/01/1900 Thông báo số 149/TB-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND huyện Điện Biên về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Điện Biên năm học 2019-2020
  Quyết định số 955/QĐ-UBND 01/01/1900 Quyết định số 955/QĐ-UBND, ngày 07/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố danh mục TTHC mới được ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên
  Kế hoạch số 1420/KH-UBND 01/01/1900 Kế hoạch số 1420/KH-UBND, ngày 08/08/2019 của UBND huyện Điện Biên tinh giản biên chế năm 2020.
  Thông tư 03/2018/TT-BTP 01/01/1900 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
  Quyết định số 355/QĐ-CTN 01/01/1900 Quyết định số 355/QĐ-CTN, ngày 08/3/2019 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" và các văn bản có liên quan.
  Số 2955/KH-UBND 10/12/2018 Kế hoạch số 2955/KH-UBND, ngày 12/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Luật An ninh mạng trên địa bàn tỉnh
  Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV 01/01/1900 Các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
  Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội 01/01/1900 Bộ Luật Hình Sự số 100/2015/QH13, ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội
  Công văn số 67-CV/BTG 07/3/2018 Công văn số 67-CV/BTG, ngày 03/7/2018 của Ban tuyên giáo huyện Điện Biên về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
  Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 06/18/2018 Công văn số 107/PTP, ngày 18/6/2018 của Phòng Tư pháp huyện Điện Biên về việc triển khai, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp.
  Công văn số 947/UBND-VH&TT 06/14/2018 Công văn số 947/UBND-VH&TT, ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2019.
  Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 05/15/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
  Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ 05/15/2018 Nghị định số 68/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
  Số 54/2018/NĐ-CP 04/16/2018 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
  Thông tư 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 01/01/1900 Thông tư 03/2018/TT-BTP, ngày 10/3/2018 - Quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
  Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội 6/21/2017 Luật số 15/2017/QH14 của Quốc hội : Luật quản lý, sử dụng tài sản công
  Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội 01/01/1900 Luật số 12/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13
  Luật số 13/2017/QH14 của Quốc hội : Luật Cảnh vệ 6/20/2017 Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14, ngày 20/06/2017 của Quốc hội
  1-20 of 24<  1  2  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: