• Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành đối với hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.
 • Thời gian đăng: 03/11/2022 02:15:39 PM
 • Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên được thành lập và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp ban hành theo quyết định số 162/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2003 của Chủ tịch Hội đồng quản trị NHCSXH. Trong những năm qua, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Điện Biên đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biênvề thực hiện các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thu được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

  Ngay từ ngày đầu đi vào hoạt động, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền các chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đã chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, NHCSXH huyện thường xuyên phổ biến, tuyên truyền các văn bản về các chính sách tín dụng mới đối với hộ nghèo các đối tượng chính sách khác bằng nhiều hình thức như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tập chung chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình tín dụng: Ban đại diện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các tổ chức hội nhận uỷ thác thành lập 391 tổ TK&VV tại 100% số thôn, bản, chỉ đạo NHCSXH huyện triển khai cho vay 15 chương trình chỉ định của Chính phủ tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên nguyên tắc bình xét công khai tại tổ Tiết kiệm và vay vốn. Qua đó, vốn tín dụng đã đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện để nhân dân có vốn làm ăn, phát triển sản xuất. Hàng năm, Ban đại diện HĐQT đã chỉ đạo UBND các xã, triển khai khảo sát, tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình từ các thôn bản, chỉ đạo NHCSXH tổng hợp xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, hàng năm, thực hiện Nghị quyết Ban đại diện HĐQT, đã đề xuất, trình HĐND huyện phê duyệt chuyển một phần vốn sang NHCSXH huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến 30/10/2022, ngân sách huyện đã chuyển tổng số vốn là 2.570 triệu đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi. Khi được giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, Trưởng Ban đại diện đã trực tiếp ký quyết định phân bổ nguồn vốn cho vay đến các xã, đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND xã phân bổ nguồn vốn đến từng thôn, bản phù hợp với nhu cầu và khả năng sản xuất của nhân dân. Trong công tác kiểm tra, giám sát Ban đại diện HĐQT đã phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên, ban hành kế hoạch kiểm tra hàng năm, các thành viên Ban đại diện đã tiến hành kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, nội dung kế hoạch đề ra. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát hiện những thiếu sót, khuyết điểm, nắm được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có những chỉ đạo kịp thời đối với Phòng giao dịch NHCSXH nhằm chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đảm bảo vốn vay đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn kịp thời, giải quyết những khó khăn vướng mắc của người dân.

  Trải qua 20 năm hoạt động, với sự chỉ đạo điều hành sát sao của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhất là từ sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW việc tổ chức triển khai tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, đã khẳng định được vai trò của tín dụng chính sách, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được xã hội đồng tình ủng hộ, đồng thời cũng khẳng định chủ trương của Chính phủ tập trung kênh tín dụng chính sách vào một đầu mối và chủ trương huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, hướng về mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội là hướng đi đúng đắn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 14.198 hộ vượt qua ngưỡng nghèo khó; 5.190 hộ dân tộc thiểu số thoát nghèo; 1.803 lao động đươc tạo việc làm mới từ Quỹ quốc gia về việc lam, trong đó 158 lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài; 4.617 học sinh sinh viên (HSSV) được vay vốn để học tập; 2.361 hộ nghèo được hỗ trợ vốn vay để làm nhà ở theo QĐ 167 và quyết định 33; 7.936 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây mới; 10.469 lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh... qua đó đã giải quyết công ăn việc làm cho lao động phụ, lao động dôi dư ở nông thôn, góp phần giảm bớt các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh xã hội trên địa bàn.

  Để nâng cao hiệu quả hoat động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện, phát huy vai trò của vốn tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của huyện, góp phần giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại đại phương. Trong thời gian tới Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tập chung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06/KL/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và các hướng dẫn của trung ưng về công tác tín dụng, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội của cả hệ thống chính trị và nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách. Xác định nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trọng những nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hoạt động thường xuyên. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội huyện trong việc nâng cao trách nhiệm thực hiện tín dụng chính sách xã hội, nhất là việc bình xét đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ xấu, hướng dẫn người vay sử dụng vốn có hiệu quả, làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu; Tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình cho vay của NHCSXH, chỉ đạo trưởng các thôn bản, phối hợp với NHCSXH huyện trong công tác kiểm tra, giám sát vốn vay, sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc trả nợ khi đến hạn...

 • Tác giả: Nguyễn Văn Dũng - Ngân hàng CSXH huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 1496<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: