• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 02/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 01/4/2022 đến 15h ngày 02/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 75 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh An 09 ca, Mường Nhà 09 ca, Thanh Yên 08 ca, Noong Luống 08 ca, Thanh Hưng 07 ca, Thanh Luông 07 ca, Noong hẹt 06 ca, Thanh Xương 05 ca, Pom Lót 02 ca, Na Ư 02 ca, Hẹ Muông 02 ca, Sam Mứn 02 ca, Núa Ngam 02 ca, Thanh Chăn 02 ca, Mường Pồn 01 ca, Hua Thanh 01 ca, từ nơi khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 01/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 31/03/2022 đến 15h ngày 01/4/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 186 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Nưa 26 ca, Thanh Hưng 20 ca, Mường Lói 18 ca, Thanh Xương 17 ca, Thanh An 16 ca, Thanh Luông 15 ca, Noong Hẹt 14 ca, Sam Mứn 14 ca, Hẹ Muông 09 ca, Mường Pồn 09 ca, Thanh Chăn 07 ca, Hua Thanh 05 ca, Na Tông 04 ca, Pom Lót 04 ca, Na Ư 04 ca, Núa Ngam 03 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 31/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 30/03/2022 đến 15h ngày 31/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 215 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 33 ca, Mường Nhà 30 ca, Thanh Yên 25 ca, Phu Luông 17 ca, Mường Lói 16 ca, Noong Hẹt 15 ca, Thanh Hưng 14 ca, Mường Pồn 14 ca, Thanh Chăn 13 ca, ThanhNwa 08 ca, Noong Luống 06 ca, Na Tông 05 ca, Hẹ Muông 05 ca, Pom Lót 05 ca, Núa Ngam 03 ca, Hua Thanh 02 ca, Sam Mứn 01 ca, Pa Thơm 01 ca, từ nơi khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 30/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 29/03/2022 đến 15h ngày 30/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 370 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Phu Luông 71 ca, Noong Hẹt 43 ca, Thanh Chăn 26 ca, Thanh Yên 26 ca, Noong Luống 24 ca, Pom Lót 18 ca, Sam Mứn 18 ca, Thanh Hưng 18 ca, Mường Pồn 18 ca, Na Tông 11 ca, Núa Ngam 10 ca, Thanh An 09 ca, Thanh Luông 09 ca, hẹ Muông 08 ca, Hua Thanh 06 ca, Pa Thơm 05 ca, Mường Nhà 04 ca, Na Ư 01 ca, Mường Lói 01 ca, từ các nơi khác 10 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 29/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 28/03/2022 đến 15h ngày 29/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 313 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Sam Mứn 43 ca, Thanh Yên 37 ca, Thanh An 36 ca, Noong Luống 29 ca, Thanh Xương 24 ca, Thanh Nưa 22 ca, Hẹ Muông 24 ca, Thanh Hưng 19 ca, Thanh Luông 20 ca, Thanh Chăn 16 ca, Hua Thanh 10 ca, Pom Lót 08 ca, Pa Thơm 19 ca, Na Ư 02 ca, Na Tông 01 ca, Nua Ngam 01 ca, từ nơi khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 28/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 27/03/2022 đến 15h ngày 28/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 212 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Pom Lót 40 ca, Mường Nhà 31 ca, Thanh Chăn 28 ca, Noong Hẹt 24 ca, Thanh Hưng 19 ca, Noong Luống 11 ca, Hẹ Muông 11 ca, Na Tông 09 ca, Thanh Yên 08 ca, Thanh An 06 ca, Núa Ngam 06 ca, Thanh nưa 06 ca, Hua Thanh 05 ca, Pa Thơm 02 ca, Na Ư 01 ca, tại các nơi khác 05 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 27/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 26/03/2022 đến 15h ngày 27/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 206 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 69 ca, Thanh Hưng 28 ca, Noong Hẹt 28 ca, Noong Luống 15 ca, Thanh Nưa 13 ca, Thanh An 10 ca, Thanh Chăn 10 ca, Thanh Luông 09 ca, Hua Thanh 08 ca, Thanh Yên 06 ca, Núa Ngam 05 ca, Na Ư 02 ca, Hẹ Muông 02 ca, Mường Nhà 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 26/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 25/03/2022 đến 15h ngày 26/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 275 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 18 ca, Hua Thanh 03 ca, Thanh Nưa 21 ca, Thanh Luông 21 ca, Thanh Hưng 31 ca, Thanh Chăn 30 ca, Thanh Yên 12 ca, Noong Luống 11 ca, Pa Thơm 01 ca, Pom Lót 02 ca, Na Ư 09 ca, Noong Hẹt 30 ca, Thanh An 18 ca, Thanh Xương 02 ca, Sam Mứn 25 ca, Núa Ngam 07 ca, Hẹ Muông 13 ca, Na Tông 06 ca, Mường Nhà 02 ca, Phu Luông 06 ca, từ các nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 25/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 24/03/2022 đến 15h ngày 25/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 351 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 01 ca, Hua Thanh 04 ca, Thanh Luông 22 ca, Thanh Hưng 18 ca, Thanh Chăn 25 ca, Thanh Yên 23 ca, Noong Luống 18 ca, Pa Thơm 04 ca, Pom Lót 28 ca, Thanh Nưa 29 ca, Na Ư 01 ca, Noong Hẹt 22 ca, Thanh An 16 ca, Thanh Xương 48 ca, Núa Ngam 08 ca, Hẹ Muông 02 ca, Na Tông 14 ca, Mường Nhà 47 ca, Phu Luông 01 ca, Mường Lói 09 ca, từ các nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 24/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 23/03/2022 đến 15h ngày 24/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 461 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 24 ca, hua Thanh 14 ca, Thanh Luông 26 ca, Thanh Hưng 24 ca, Thanh Chăn 22 ca, Thanh Yên 18 ca, Noong Luống 44 ca, Pa Thơm 20 ca, Pom Lót 31 ca, Sam Mứn 09 ca, Na Ư 17 ca, Noong Hẹt 81 ca, Thanh An 18 ca, Thanh Xương 41 ca, Núa Ngam 23 ca, Hẹ Muông 12 ca, Na Tông 23 ca, Mường Nhà 01 ca, Phu Luông 03 ca, Mường Lói 06 ca, từ các nơi khác 04 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/03/2022 đến 15h ngày 23/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 477 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 105 ca, Thanh Chăn 54 ca, Thanh Hưng 53 ca, Thanh Luông 33 ca, Thanh Nưa 24 ca, Pom Lót 24 ca, Núa Ngam 23 ca, Mường Nhà 22 ca, Thanh Yên 21 ca, Hua Thanh 20 ca, Mường Lói 20 ca, Thanh An 19 ca, Sam Mứn 18 ca, Mường Pồn 12 ca, Na Ư 07 ca, Hẹ Muông 07 ca, Phu Luông 06 ca, Na Tông 02 ca, Noong Luống 01 ca, từ các nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/03/2022 đến 15h ngày 22/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 473 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 15 ca, Hua Thanh 14 ca, Thanh Nưa 19 ca, Thanh Luông 26 ca, Thanh Hưng 62 ca, Thanh Chăn 44 ca, Thanh Yên 20 ca, Nông Luống 37 ca, Pa Thơm 26 ca, Sam Mứn 17 ca, Pom Lót 13 ca, Thanh An 20 ca, Noong Hẹt 03 ca, Thanh Xương 32 ca, Na Ư 08 ca, Núa Ngam 13 ca, hẹ Muông 07 ca, Na Tông 29 ca, Mường Nhà 21 ca, Phu Luông 08 ca, Muowungf Lói 33 ca, từ các nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/03/2022 đến 15h ngày 21/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 529 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Sam Mứn 128 ca, Thanh Xương 67 ca, Noong Hẹt 52 ca, Thanh Nưa 50 ca, Thanh Chăn 40 ca, Thanh Yên 32 ca, Noong Luống 27 ca, Thanh An 23 ca,  Mường Pồn 21 ca, Thanh Luông 18 ca, Núa Ngam 16 ca, Pom Lót 15 ca, Hẹ Muông 12 ca, Mường Nhà 07 ca, Na Ư 06 ca,  Na Tông 04 ca, Hua Thanh 04 ca, Mường Lói 04 ca, Phu Luông 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 20/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 19/03/2022 đến 15h ngày 20/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 591 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 11 ca, Hua Thanh 07 ca, Thanh Luông 112 ca, Thanh Hưng 59 ca, Thanh Chăn 53 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 29 ca, Pom Lót 32 ca, Noong Hẹt 20 ca, Thanh An 44 ca, Thanh Xương 53 ca, Núa Ngam 16 ca, Hẹ Muông 06 ca, Na Tông 38 ca, Mường Nhà 53 ca, Phu Luông 6 ca, tại các nơi khác 09 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 18/03/2022 đến 15h ngày 19/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 529 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 58 ca, Thanh Xương 56 ca, Thanh Hưng 49 ca, Thanh Yên 48 ca, Noong Hẹt 44 ca, Pom Lót 43 ca, Noong Luống 39 ca, Thanh Nưa 34 ca, Pa Thơm 25 ca, Mường Pồn 25 ca, Núa Ngam 21 ca, Thanh An 20 ca, Hẹ Muông 12 ca, Phu Luông 12 ca, Ba Ư 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Mường Lói 07 ca, Mường Nhà 05 ca, Sam Mứn 03 ca, Na Tông 02 ca, Pa Thơm 01 ca, Từ nơi khác 06 ca).
 • 76-90 of 290<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: