• CHUYÊN MỤC: Y tế, Giáo dục
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 23/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 22/03/2022 đến 15h ngày 23/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 477 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 105 ca, Thanh Chăn 54 ca, Thanh Hưng 53 ca, Thanh Luông 33 ca, Thanh Nưa 24 ca, Pom Lót 24 ca, Núa Ngam 23 ca, Mường Nhà 22 ca, Thanh Yên 21 ca, Hua Thanh 20 ca, Mường Lói 20 ca, Thanh An 19 ca, Sam Mứn 18 ca, Mường Pồn 12 ca, Na Ư 07 ca, Hẹ Muông 07 ca, Phu Luông 06 ca, Na Tông 02 ca, Noong Luống 01 ca, từ các nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 22/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 21/03/2022 đến 15h ngày 22/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 473 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 15 ca, Hua Thanh 14 ca, Thanh Nưa 19 ca, Thanh Luông 26 ca, Thanh Hưng 62 ca, Thanh Chăn 44 ca, Thanh Yên 20 ca, Nông Luống 37 ca, Pa Thơm 26 ca, Sam Mứn 17 ca, Pom Lót 13 ca, Thanh An 20 ca, Noong Hẹt 03 ca, Thanh Xương 32 ca, Na Ư 08 ca, Núa Ngam 13 ca, hẹ Muông 07 ca, Na Tông 29 ca, Mường Nhà 21 ca, Phu Luông 08 ca, Muowungf Lói 33 ca, từ các nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 21/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 20/03/2022 đến 15h ngày 21/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 529 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Sam Mứn 128 ca, Thanh Xương 67 ca, Noong Hẹt 52 ca, Thanh Nưa 50 ca, Thanh Chăn 40 ca, Thanh Yên 32 ca, Noong Luống 27 ca, Thanh An 23 ca,  Mường Pồn 21 ca, Thanh Luông 18 ca, Núa Ngam 16 ca, Pom Lót 15 ca, Hẹ Muông 12 ca, Mường Nhà 07 ca, Na Ư 06 ca,  Na Tông 04 ca, Hua Thanh 04 ca, Mường Lói 04 ca, Phu Luông 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 20/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 19/03/2022 đến 15h ngày 20/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 591 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Mường Pồn 11 ca, Hua Thanh 07 ca, Thanh Luông 112 ca, Thanh Hưng 59 ca, Thanh Chăn 53 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 29 ca, Pom Lót 32 ca, Noong Hẹt 20 ca, Thanh An 44 ca, Thanh Xương 53 ca, Núa Ngam 16 ca, Hẹ Muông 06 ca, Na Tông 38 ca, Mường Nhà 53 ca, Phu Luông 6 ca, tại các nơi khác 09 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 19/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 18/03/2022 đến 15h ngày 19/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 529 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 58 ca, Thanh Xương 56 ca, Thanh Hưng 49 ca, Thanh Yên 48 ca, Noong Hẹt 44 ca, Pom Lót 43 ca, Noong Luống 39 ca, Thanh Nưa 34 ca, Pa Thơm 25 ca, Mường Pồn 25 ca, Núa Ngam 21 ca, Thanh An 20 ca, Hẹ Muông 12 ca, Phu Luông 12 ca, Ba Ư 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Mường Lói 07 ca, Mường Nhà 05 ca, Sam Mứn 03 ca, Na Tông 02 ca, Pa Thơm 01 ca, Từ nơi khác 06 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 18/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 17/03/2022 đến 15h ngày 18/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 603 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 109 ca, Thanh Xương 78 ca, Thanh Hưng 51 ca, Mường Nhà 50 ca, Thanh Yên 43 ca, Noong Luống 35 ca, Thanh Nưa 33 ca, Noong Hẹt 30 ca, Na Tông 26 ca, Pom Lót 26 ca, Núa Ngam 23 ca, Thanh An 23 ca, Hua Thanh 17 ca, Mường Pồn 11 ca, Hẹ Muông 05 ca, Thanh Luông 03 ca, Pa Thơm 01 ca, từ các nơi khác 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 17/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 16/03/2022 đến 15h ngày 17/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 418 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã ại xã Thanh Nưa 66 ca, Thanh Hưng 59 ca, Thanh Xương 58 ca, Thanh Chăn 48 ca, Thanh Luông 43 ca, Noong Hẹt 34 ca, Pom Lót 28 ca, Núa ngam 19 ca, Na Ư 17 ca, Hua Thanh 14 ca, Hẹ Muông 14 ca, Na tông 05 ca, Mường Lói 03 ca, Noong Luống 01 ca, Pa Thơm 01 ca, Thanh Yên 01 ca, từ nơi khác 07 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 16/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 15/03/2022 đến 15h ngày 16/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận:606 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 39 ca, Thanh Chăn 39 ca, Pom Lót 32 ca, Thanh Yên 40 ca, Thanh Luông 41 ca, Thanh Hưng 80 ca, Thanh An 34 ca, Hua Thanh 14 ca, Thanh Nưa 36 ca, Hẹ Muông 30 ca, Núa Ngam 36 ca, Sam Mứn 46 ca, Noong Hẹt 75 ca, Na Tông 12 ca, Na Ư 02 ca, Mường Nhà 42 ca, Mường Pồn 02 ca, Noong Luống 04 ca, tại các nơi khác 03 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 15/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 14/03/2022 đến 15h ngày 15/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 507 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 70 ca, Thanh Hừng 56 ca, Thanh Nưa 53 ca, Thanh Yên 45 ca, Pom Lót 38 ca, Thanh Luông, 35 ca, Noong Hẹt 33 ca, Noong Luống 31 ca, Hua Thanh 22 ca, Núa Ngam 22 ca, Mường Pồn 20 ca, Thanh An 19 ca, Na Tông 14 ca, Sam Mứn 13 ca, Hẹ Muông 11 ca, Na Ư 09 ca, Pa thơm 05 ca, Mường Nhà 05 ca, Thanh Chăn 01 ca, Phu Luông 01 ca, Mường Lói 01 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 14/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 13/3/2022 đến 15h ngày 14/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 556 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 72 ca, Thanh Chăn 39 ca, Pom Lót 54 ca, Thanh Yên 58 ca, Thanh Hưng 57 ca, Thanh An 33 ca, Hua Thanh 09 ca, Thanh Nưa 56 ca, Noong Luống 25 ca, Núa Ngam 19 ca, Sam Mứn 43 ca, Noong Hẹt 61 ca, Na Tông 06 ca, Pa Thơm 06 ca, Na Ư 07 ca, Phu Luông 09 ca, Hẹ Muông 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 13/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 12/03/2022 đến 15h ngày 13/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận:793 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Noong Hẹt 152 ca, Thanh Chăn 111 ca, Thanh Xương 99 ca, Thanh Hưng 71 ca, Pom Lót 57 ca, Thanh Yên 57 ca, Thanh An 49 ca, Thanh Luông 40 ca, Thanh Nưa 26 ca, Noong Luống 21 ca, Núa Ngam 19 ca, Pa Thơm, 17 ca, Na Tông 15 ca, Mường Nhà 16 ca, Hẹ Muông 10 ca, Na Ư 10 ca, Hua Thanh 09 ca, Mường Lói 07 ca, Mường Pồn 06 ca, từ nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 12/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 11/03/2022 đến 15h ngày 12/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 452 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Pom Lót 43 ca, Thanh Xương 102 ca, Noong Luống 23 ca, Hẹ Muông 06 ca, Thanh Yên 48 ca, Mường Pồn 21 ca, Hua Thanh 12 ca, Thanh Chăn 02 ca, Thanh Hưng 95 ca, Na Ư 12 ca, Noong Hẹt 01 ca, Thanh Luông 68 ca, Mường Nhà 18 ca, tại các nơi khác 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 11/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 10/03/2022 đến 15h ngày 11/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 440 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Chăn 65 ca, Thanh Xương 60 ca, Thanh Luông 52 ca, Pom Lót 46 ca, Thanh Hưng 43 ca,Thanh Nưa 38 ca, Noong Luống 38 ca, Sam Mứn 20 ca, Hua Thanh 13 ca, Hẹ Muông 11 ca, Thanh An 11 ca, Núa Ngam 10 ca, Mường Pồn 10 ca, Mường Nhà 10 ca, Na Tông 07 ca, Thanh Yên 02 ca, Phu Luông 01 ca, Noong Hẹt 01 ca, từ nơi khác 02 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 10/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên.
  Tính từ 15h ngày 09/03/2022 đến 15h ngày 10/3/2022, trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 609 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 67 ca, Thanh Chăn 59 ca, Pom Lót 29 ca, Thanh Yên 49 ca, Thanh Luông 51 ca, Thanh Hưng 82 ca, Thanh An 12 ca, Hua Thanh 08 ca, Thanh Nưa 59 ca, Noong Luống 47 ca, Hẹ Muông 16 ca, Sam Mứn 21 ca, Noong hẹt 56 ca, Mường Lói 22 ca, Na Ư 07 ca, Phu Luông 04 ca, Mường Pồn 12 ca, Mường Nhà 06 ca, Pa Thơm 01 ca, Núa Ngam 01 ca).
 • Cập nhật diễn biến dịch COVID-19, ngày 09/03/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên
  Tính từ 15h ngày 08/03/2022 đến 15h ngày 09/3/2022 trên địa bàn huyện Điện Biên ghi nhận: 655 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (Cụ thể: Tại xã Thanh Xương 101 ca, Thanh Hừng 79 ca,Thanh Chăn 76 ca, Thanh Yên 63 ca, Thanh Luông 52 ca, Pom Lót 42 ca, Thanh Nưa 40 ca, Noong Luống 37 ca, Núa ngam 35 ca, Thanh An 29 ca, Mường Nhà 29 ca, Hua Thanh 24 ca, Phu Luông 16 ca,Mường Pồn 13 ca,Na tông 05 ca, Mường lói 04 ca, Noong Hẹt 03 ca, Hẹ Muông 03 ca, Na Ư 02 ca, Pa Thơm 01 ca, Nơi khác 01 ca).
 • 61-75 of 265<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: