• Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 08/09/2021 04:38:28 PM
 • Ngày 08/9/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
 • Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong thời gian 01 ngày với 22 điểm cầu, trong đó có 01 điểm cầu cấp huyện và 21 điểm cầu cấp xã nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu huyện Điện Biên có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng dự còn có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; các đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ, đại diện lãnh đạo các phòng ban cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các ban HĐND huyện, Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

  Tại điểm cầu cấp xã có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, cán bộ, công chức 21 xã; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ các chi bộ trực thuộc đảng bộ 21 xã trong huyện.

  HN-1-1.jpg

  (Đ/c Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc, chủ trì Hội nghị)

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Cao Thị Tuyết Lan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu rõ: Để cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả và đưa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi của các Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, Đảng viên cần phải nhận thức sâu sắc các quy định về lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm công tác kết nạp Đảng viên. Tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị Nghị quyết của Trung đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái đạo đức. Các cấp chính quyền cần quan tâm các chốt kiểm soát dịch, các khu cách ly. Chăm lo những người lao động ở xa về đang được cách ly tại địa phương, Không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tập trung hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

  HN-2.jpg

  (Đ/c Bùi Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai một số nội dung tại Hội Nghị)

  Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã được triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt 15 nội dung, cụ thể như: Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sư lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 30/03/2021 của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 30/03/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyên huyện Điện Biên cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030; Kết luận số 1017-KL/HU, ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/HU, ngày 21-10-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Nghị quyết số 13-NQ/TU, của Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIII về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Viêt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 02/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết các tà đạo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết 07-NQ/HU, ngày 02/8/2021 của BCH Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 07/5/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 02/8/2021 của BCH Đảng bộ huyện về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của BCH Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về Quốc phòng - An ninh, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 30/03/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh, giai đoạn 2021-2025.

  HN-3.jpg

  (Đ/c Bùi Hải Bình - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện triển khai một số nội dung tại Hội nghị)

  Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn huyện./.

 • Tác giả: Nguyễn Hoài Nam - Phòng VH&TT huyện
 • Các tin bài khác:
 • Xây dựng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II
  Huyện Điện Biên tổ chức gặp mặt lão thành cách mạng, gia đình chính sách và cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chống Pháp.
  Huyện Điện Biên tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 - 2015
  Huyện Điện Biên tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Kỷ niệm 70 ngày truyền thống CAND
  Huyện Điện Biên tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  Huyện Điện Biên tổ chức công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2015.
  Huyện Điện Biên tổ chức Đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015 tại xã Thanh Chăn.
  Huyện Điện Biên tổ chức Hội Nghị Sơ kết hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2015 - Đánh giá kết quả 4 năm tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch” các dân tộc huyện Điện Biên (2012 - 2015).
  Vẻ đẹp hang động Chua Ta - Huyện Điện Biên
  1-10 of 884<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Bản đồ hành chính
 • Liên kết Website
 • Đảng Cộng sản Việt Nam

 • Cổng thông tin điện tử tỉnh

 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
 • Chọn liên kết:
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: