TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH YÊN - HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng tại xã Thanh Yên
 • Thời gian đăng: 05/10/2021 10:18:39 AM
 •             Công tác phát triển Đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thời gian qua, Đảng uỷ xã Thanh Yên đã tập trung chỉ đạo Chi uỷ, Chi bộ thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với số lượng, chất lượng Đảng viên từng bước được nâng lên… Có được kết quả này, các Chi uỷ, Chi bộ trực thuộc đã quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương của cấp uỷ Đảng về công tác phát triển Đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã Thanh Yên đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các chi bộ, chỉ đạo, triển khai quyết liệt và cụ thể nhiều giải pháp, trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

  3.jpg 

  Ảnh: Lễ kết nạp Đảng viên ở Chi bộ Trường Mầm Non xã Thanh Yên

  Bên cạnh đó, thường xuyên hướng dẫn các Chi bộ về quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng, đến việc kết nạp đảng viên. Nhờ vậy, tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ tăng lên đáng kể (đầu năm 2021 tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 311 Đảng viên, đến nay là 323 Đảng viên, trong đó số lượng Đảng viên mới kết nạp trong 9 tháng đầu năm 2021 là 12 đảng viên), làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; chất lượng Đảng viên mới kết nạp được nâng lên, nhất là trình độ học vấn ngày càng tăng.

              Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong thời gian qua, Đảng uỷ xã Thanh Yên tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

            Trước hết nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với công tác phát triển đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Có kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng. Tổ chức tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo Điều lệ Đảng và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.

            Tiếp tục tập trung xây dựng các chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Chi ủy Chi bộ phải phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức chính trị- xã hội đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn kết nạp cho Đảng. Hàng năm, Các Chi bộ cần xây dựng kế hoạch giao Mặt trận, các đoàn thể hướng dẫn các chi, hội, tổ chủ động tham mưu, giới thiệu quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng. Trước mắt, tập trung khắc phục tình trạng Trưởng thôn, bản, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, thôn đội trưởng và công an viên chưa phải là đảng viên và tình trạng chi bộ thôn, bản nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên; phấn đấu đạt 80% trưởng thôn, bản kiêm thôn đội trưởng, Công an viên, Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên (hiện nay trưởng thôn, trưởng và trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên đạt 60%).

            Tập trung rà soát nguồn, quan tâm giáo dục tạo điều kiện kết nạp Đảng đối với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức nhất là ở các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục, học sinh các trường học; chú trọng tạo nguồn các đối tượng Bí thư chi đoàn, chi hội, trưởng các tổ chức hội, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, sinh viên ra trường để kết nạp đảng. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của BCH Đoàn xã, xây dựng tổ chức Đoàn xã vững mạnh về mọi mặt làm cơ sở, điều kiện cho việc phát hiện, giới thiệu nguồn phát triển đảng, cùng với tổ chức Đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các trường học… nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện việc rà soát thành viên của mình để đưa vào nguồn phát triển đảng theo kế hoạch và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Đảng ủy giao hàng năm, nội dung này phải được gắn vào tiêu chí thi đua để đánh giá tổ chức đơn vị trong năm công tác.

            Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới; kết hợp chặt chẽ giữa công tác kết nạp đảng viên với công tác quản lý, sàng lọc đảng viên, kiên quyết đưa những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: