CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN ĐIỆN BIÊN
 • Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Huyện ủy - Huyện Điện Biên
 • Thời gian đăng tin: 02/10/2015 05:35:42 AM
 • (Căn cứ quy định số 220- QĐ/TW ngày 27/12/2013)

  I- THÔNG TIN CHUNG

  - Địa chỉ: bản Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

  - Số điện thoại: 0230.3820.588;                       fax: 0230.3820587

  - Cơ quan Huyện ủy bao gồm: 05 cơ quan chuyên môn (Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, UBKT và Văn phòng Huyện ủy) tham mưu, giúp việc trực tiếp cho BCH, BTV, Thường trực Huyện ủy.

  II- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG, VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

  1- Ban Tổ chức

  1.1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu trực tiếp của Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

  1.2- Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, đề xuất:chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của BTV huyện uỷ. Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý. Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; về nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ; về công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

  - Thẩm định, thẩm tracác đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ; về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên trước khi trình BTV Huyện uỷ.Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định, hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng. Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

  - Phối hợp: Các Ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp; hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

  1.3- Cơ cấu tổ chức: Tổng biên chế: 07 người, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 05 Chuyên viên.

  2- Ban Tuyên giáo

  2.1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ Huyện; cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện ủy.

  2.2- Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa, khoa giáo trên địa bàn huyện; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, qui định, qui chế của Huyện ủy, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo. Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

  - Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực Tuyên giáo. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở về nghiệp vụ công tác Tuyên giáo, sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ; thẩm định, kiểm tra về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

  - Thẩm định các Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc Huyện trước khi trình thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

  - Phối hợpcác cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo; xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, Mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

  - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao: tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, công tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp trên và của huyện ủy; chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo họat động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  2.3- Cơ cấu tổ chức:

  Tổng biên chế: 04 người, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 02 Chuyên viên.

  3- Ban Dân vận Huyện ủy

  3.1- Chức năng: là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, dân tộc và người Hoa, xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở.

  3.2- Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, tham mưu những chủ trương, giải pháp về công tác Dân vận của cấp ủy, Ban Thường vụ; chuẩn bị, tham gia vào các Quyết định của Đảng về công tác Dân vận; thẩm định các đề án về công tác dân vận trước khi trình cấp ủy; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể về công tác Dân vận trong hệ thống chính trị.

  -Hướng dẫn các cấp ủy, các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện các Nghị quyết chủ trương của cấp trên, hướng dẫn khối dân vận cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Giúp Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận; theo dõi nắm tình hình, nguyện vọng của quần chúng; thực hiện chế độ báo cáo, kiến nghị và đề xuất chủ trương với Huyện ủy về công tác Dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  - Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai công tác tổ chức và cán bộ trong khối theo quy chế, quy định của Huyện ủy; đề xuất việc bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ trong khối thuộc diện Huyện ủy quản lý, kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Dân vận; tham gia công tác xây dựng Đảng ở chi, đảng bộ các cơ quan khối Dân vận.

  -Chủ trì phối hợp với các Ban, ngành liên quan nhất là các cơ quan trong khối, các hoạt động chung về công tác Dân vận; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin về công tác Dân vận của huyện.

  3.3- Cơ cấu tổ chức: Tổng biên chế: 04 người, gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 02 Chuyên viên.

  4- Ủy ban Kiểm tra

  4.1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ giao; cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện uỷ.

  4.2- Nhiệm vụ:

  - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

  - Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do UBKT Huyện uỷ quyết định.
           - Phối hợp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban thường vụ, thường trực huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban thường vụ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

  - Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng. Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện.

  - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.
           - Thẩm định, thẩm tra Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban thường vụ, huyện uỷ.

  - Phối hợp các Ban Xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị về theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện uỷ, về công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý, về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ.

  - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Uỷ ban kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ; kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ và Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ khi cần thiết.

  4.3- Cơ cấu tổ chức:Tổng biên chế: 04 người, gồm 01 Chủ nhiệm, 01 Phó chủ nhiệm, 02 Chuyên viên.

  5- Văn phòng Huyện ủy

  5.1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp, thường xuyên là BTV và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện uỷ, BTV, Thường trực Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ.

  5.2- Nhiệm vụ:

  - Nghiên cứu, đề xuất: chương trình công tác của Huyện uỷ, BTV, Thường trực huyện uỷ. Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Huyện uỷ.

  - Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện uỷ.

  - Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

  - Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình BTV, Thường trực Huyện uỷ về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính.

  - Phối hợp các Ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BTV, BCH Đảng bộ huyện; xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời BTV, Thường trực Huyện uỷ; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

  - Thực hiện một số nhiệm vụ do BTV, Thường trực Huyện uỷ giao: xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của BTV, BCH, Thường trực Huyện uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện; tiếp nhận, tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân. Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ, hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện. Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện uỷ và Văn phòng Huyện uỷ; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ cơ sở. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của BTV, Thường trực Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ theo phân công, phân cấp.

  5.3- Về Tổ chức bộ máy: Tổng biên chế: 14 người, gồm 02 Thường trực, 01 Chánh Văn phòng, 01 Phó chánh, 02 Chuyên viên, 01 kế toán, 01 cơ yếu, 03 lái xe, 01 văn thư – thủ quỹ, 01 bảo vệ, 01 tạp vụ.

 • Ảnh đẹp huyện Điện Biên Thư viện ảnh
 • Bản đồ hành chính

 • Liên kết Website
 • Thống kê truy cập
 • Tổng truy cập: